Spring navigation over
header overskriftStor header overskrift
Indhold start

Ordbog

Her finder du forklaringer på nogle af de mest brugte begreber og ord i digitale selvbetjeningsløsninger.

Lønsum

Overordnet og meget forenklet kan man sige, at lønsum er en afgift, som virksomheden betaler af fortjenesten af det momsfrie salg.

Virksomheder der handler med varer eller ydelser, der er fritaget for moms, betaler en lønsumsafgift i stedet for moms. Afgiften beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens overskud (hvis der er overskud). Men eksempelvis kan virksomheder, der ingen ansatte har, også være lønsumsafgiftspligtige. Her vil lønsumsafgiften blive betalt af det generelle samlede overskud til indehaveren.

Tegningsberettiget

En tegningsberettiget er en fysisk person, der har ret til at afgive formueretligt bindende løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på et selskabs vegne. Ifølge aktieselskabsloven er alle bestyrelsesmedlemmer og direktører tegningsberettigede, men det er dog muligt for selskabet at enten udvide eller indskrænke dette udgangspunkt i selskabets vedtægter, f.eks. ved at kræve at mindst to af de nævnte personer i forening er en betingelse for at forpligte selskabet.

Foreninger

Tegningsberettiget betyder ”den der kan tegne foreningen juridisk”. Dvs., at den tegningsberettigede kan skrive under på foreningens vegne. Typisk vil det fremgå af vedtægterne i foreningen, hvem der er tegningsberettiget.

Underskriftsbemyndiget (anvendes kun i Nem log-in)

En person anerkendes som underskriftsbemyndiget for et selskab, hvis vedkommende optræder i kategorien ”direktører” i selskabets personkreds. For enkeltmandsvirksomheder anerkendes ejere (fuldt ansvarlige deltagere).

NemRefusion

Anmeldelse af et fravær er den første indberetning, der sendes, når en medarbejder er fraværende. Det er her, at fraværet anmeldes til myndigheden. En anmeldelse kan indeholde en refusionsanmodning og/eller en raskmelding, men behøver det ikke.

Anmodning om refusion kan ske i forbindelse med en anmeldelse af et fravær eller som en selvstændig indberetning. Der skal altid eksistere en anmeldelse, før der kan oprettes en selvstændig refusionsanmodning. Efter myndighedens behandling af refusionsanmodningen vil virksomheden enten modtage en udbetalingsspecifikation eller et afslag.

Anmodning Løn og fleks laves uden forudgående anmeldelse. Efter myndighedens behandling ses udbetalinger eller afslag ikke i Nemrefusion.

Digital kvittering – Ved indberetning vises en digital kvittering på skærmen. Kvitteringen kan desuden gemmes.

Digital signatur er den digitale identifikation som anvendes til at logge på NemRefusion og til at signere indberetninger. I NemRefusion benyttes NemID Medarbejdersignatur.

Indberetning er enten en anmeldelse, anmodning eller raskmelding, der indsendes til myndigheden i forbindelse med sygdom, barsel, pasning af sygt barn eller løntilskud/fleksjob.

Kladder Brugeren kan påbegynde en indberetning og vælge at gemme den som en kladde, der på et senere tidspunkt kan fremfindes og færdiggøres. En kladde er således en indberetning, der endnu ikke er signeret.

Meddelelse Modtages fra myndigheder eller systemet i forbindelse med indberetninger. Det kan f.eks. dreje sig om et afslag fra myndigheden eller, at en tidsfrist er ved at blive overskredet.

Overblikssiden Overblik over sager” er den første side brugeren mødes af efter login. Siden findes via linket ”Overblik over sager” i menuen. Det er herfra, at du kan arbejde videre med eksisterende fravær, finde gamle fravær mm.

Raskmelding Sker når en medarbejder raskmeldes efter en fraværsperiode i forbindelse med sygdom.

Refusion er til virksomheder, som udbetaler løn under fravær eller alternativ til virksomheder der har lavet en aftale om at ansætte personer i løntilskuds-/fleksjob. Refusion udbetales af myndigheden.

Signering sker inden afsendelsen af indberetningen til myndigheden. Signeringen foregår med din NemID medarbejdersignatur, og er en gyldig underskrift.

Skabeloner Virksomheden kan oprette skabeloner, som kan anvendes til andre lignende fremtidige indberetninger af samme type, hvor der er identiske arbejds- og lønforhold. En skabelon danner grundlag for en indberetning, og indeholder informationer, som skal anvendes gentagende gange.

Statustilstande En sag kan have status som åbent eller lukket. Indberetninger kan have status ”kladde”, ”signeret”, ”behandles”, ”sagsbehandlet”, ”annulleret” eller ”konverteret”. De enkelte tilstande er nærmere beskrevet under afsnittet ”tilstande”.

Udbetalinger/Udbetalingsspecifikationer – På siden ”Udbetalinger” kan ses opgørelser over udbetalinger af refusion. Siden tilgås fra menuen ved klik på linket ”Udbetalinger”. Vær opmærksom på at udbetalinger på løntilskuds-/fleksjob sager ikke fremgår af oversigten.

Underretningsbrev, er et brev der sendes til den fraværende borger, hvor det er noteret, hvilke oplysninger virksomheden har indberettet. Afhængigt af indberetningens type vil borgeren være forpligtet til at udfylde yderligere informationer før myndigheden vil sagsbehandle sagen. Virksomheden har ikke mulighed for at se underretningsbrevet.